องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
 
  กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนา...
      

ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้...

  โครงการ/กิจกรรม "ตำบลพลสงครามร่วมใจปลูกต้นไม้เพิ่ม...
       คณะกรรมการป่าชุมชนตำบลพลสงคราม ได้รับงบประมาณจากกรมป่าไม้เงินอุดหนุนโครงการบริหารจัดการพื้นที่โดยการ...
  เรื่อง โครงการ/กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำ...
      

องค์การบริหารส่วนตำบลจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ /กิจกรรมส่งเสริมการปลูกแฝกตามแนวพระราชดำริ ... 
พระราชาผู้ทรงธรรม
สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานอบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2552