องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพประจำหมู่บ้าน ประจำป...
       องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพประจำหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ ๒...
  โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อสร้างรายได้สำหรับประชาชนใน...
      

 องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม  ดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อสร้างรายได้สำหรับประชาชนใ...

  การประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพ...
      

          องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความ... 
พระราชาผู้ทรงธรรม
สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานอบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2552