องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
 
  การประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพ...
      

          องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความ...

  การจัดตั้งเสบียงสัตว์ประจำตำบลพลสงคราม
      

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินงานจัดตั้งคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบลตามพระราชดำริ ใน...

  การจัดโครงการ/กิจกรรมจิตอาสากำจัดวัชพืชทางระบายน้ำ
      

องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม จัดโครงการ/กิจกรรมจิตอาสากำจัดวัชพืชทางระบายน้ำ เพื่อกำจัดวัชพืชและ... 
พระราชาผู้ทรงธรรม
สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานอบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2552