องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2552
 
การบริการขั้นพื้นฐาน

บริการขั้นพื้นฐาน
               การคมนาคม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) จำนวน 13 สาย ระยะทาง 5.748 กิโลเมตร
ถนนลาดยาง จำนวน 3 สาย ระยะทาง 6.658 กิโลเมตร
ถนนหินคลุก จำนวน 10 สาย ระยะทาง 16.455 กิโลเมตร
ถนนลูกรัง จำนวน 10 สาย ระยะทาง 15.983 กิโลเมตร
ถนนดิน จำนวน 13 สาย ระยะทาง 14.185 กิโลเมตร
               ด้านการสื่อสาร โทรคมนาคม
โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 23 เครื่อง ชำรุด - แห่ง
โทรศัพท์มือถือ ร้อยละ 70  
 
               ด้านการไฟฟ้า
               หมู่บ้านที่ใช้ไฟฟ้า จำนวน 15 หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 1,520 ครัวเรือน