องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2552
 
สมาชิกสภา อบต.


นายกิตติศักดิ์ โกสันเทียะ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายท้อน ขอจรกลาง
นายสิทธิเดช  วิระชัย
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นายสรรเพชญ์ นิ่มกัน
นางลมหวล ปัญญาวงศ์
นายท้อน ขอจรกลาง
นายอัศนัย ขอรสกลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2

 
นายวิโรจน์ ไพราม
นางนิ่ม สุดนอก
นายสมบัติ คลาดสูงเนิน
นายแสน ขอชิดกลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4

 

 

 
 

นายสามารถ ปัญญารัตนรักษ์
นายอาทิตย์ พบด่าน
นายสด ขออบกลาง
นายสมบูรณ์ กองตรวจกลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6
 
 
 

นายสุภาพ ศอกกลาง
นายฉลอง แก้วกลาง
นายประจักษ์ ขอเหนียวกลาง
นางสาวรัตนากร ขอรวมกลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 8

 นายกุหลาบ ขอเจริญกลาง
นายประทม ขอใหญ่กลาง
นายสมเกียรติ ถัดพิมาย
นางสาวละมุล ขอมีกลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 10


 นายจรัส แก้วกลาง
นายสมชัย ขอเหนี่ยวกลาง
นายทองหล่อ นกสามเมือง
นายสะหัส รอรักกลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 11
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 12


 นายเริ่ม โนนเปื่อย
นายสมบูรณ์ จงแยกกลาง
นายกิตติศักดิ์ โกสันเทียะ
นายจิตร ขอเหล็กกลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 13
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 14
 

 

นายบุณส่ง โอ่งกลาง
นายเฉลียว ขอเมี้ยนกลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 15