องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2552
 
คณะผู้บริหาร


นายพงษ์ศักดิ์ ไทรพิพัฒน์พานิช
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทรศัทพ์  081-7251183

 
นายนิด      ลักภูกลาง
นายสามรถ  ปัญญารัตนรักษ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทรศัพท์ 061-2212180
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทรศัพท์ 089-5109948
นางสาวไฉน  แก้วหอม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทรศัพท์ 061-1201507