องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2552
 
หัวหน้าส่วนราชการ

-ว่าง-
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสาวรัตนากร  ขอยึดกลาง
-ว่าง-
นางสาวมนัณสิชา  สุระชน
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาววนิดา  วงศ์จำปา
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
 นักวิชาการสาธารณสุข รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม