องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

นางสาวรัตนากร  ขอยึดกลาง
หัวหน้าสำนักปลัด
 
นางสาวครองหทัย  ขอมีกลาง

นายอมรวิวัฒน์  คำหล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


 

 
 

 
นางสาวศศิวิมล  ปลั่งกลาง
นายวัชรินทร์  จงกลาง นายมหัคฆพันธ์  ถูกหมาย
นักวิเคราะห์นโยบายแผน   ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน 
 นิติกรชำนาญการ
 
   
   นายสุทัศน์  รัตนภักดี
 

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 


 
 


นายกำจร  มุ่งซ้อนกลาง   นายณัฐนันท์ ปานเจริญศักดิ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  

นางสาวธิดารัตน์  ขอจุลกลาง

นายเอกพล   โอ่งกลาง
คนงานทั่วไป
คนงานประจำรถบรรทุกน้ำฯ


 
 

นายสมส่วน  กลิ่นศรีสุข
นาย
 นายสุจินต์  ดิษฐขุนทด
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์  คนงานทั่วไป