องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม


  ชื่อ + นายวิเชียร  ชาติผดุง
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +   044-756400
  อีเมล์ +  admin@ponsongkram.go.th
 
  ชื่อ +
-ว่าง-
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 044-756400
  อีเมล์ +  admin@ponsongkram.go.th
 
 
  ชื่อ +
นางสาวรัตนากร  ขอยึดกลาง
  ตำแหน่ง +
หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ + 044-756400
  อีเมล์ +  admin@ponsongkram.go.th
 
  ชื่อ +
-ว่าง-
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +  044-756400
  อีเมล์ +  admin@ponsongkram.go.th
 
  ชื่อ +
นางสาวมนัณสิชา  สุระชน
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ +  044-756400
  อีเมล์ +  admin@ponsongkram.go.th
     
  ชื่อ +
นางสาววนิดา  วงศ์จำปา
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
  โทรศัพท์ +  044-756400
  อีเมล์ +  admin@ponsongkram.go.th
     
  ชื่อ +
-ว่าง-
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  โทรศัพท์ +  044-756400
  อีเมล์ +  admin@ponsongkram.go.th