องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th

 
 

 

 

  การอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านเพื่อการพัฒนา...[วันที่ 2012-04-23][ผู้อ่าน 1116]
 
  การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลพลส...[วันที่ 2012-04-17][ผู้อ่าน 920]
 
  การร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเฉลิมพระชนมพรรษา เ...[วันที่ 2011-12-16][ผู้อ่าน 794]
 
  ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ...[วันที่ 2011-12-01][ผู้อ่าน 1001]
 
  โครงการเฝ้าระวังและพัฒนามาตรฐานร้านชำร้านอาหารแผงล...[วันที่ 2011-11-03][ผู้อ่าน 836]
 
  โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน(อผส.)[วันที่ 2011-10-31][ผู้อ่าน 277]
 
  โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อจัดทำแผนชุมชนสำหรั...[วันที่ 2011-10-28][ผู้อ่าน 694]
 
  โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาท้อง...[วันที่ 2011-09-26][ผู้อ่าน 751]
 
  การประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2554 สมัยที่ 3 ครั้งท...[วันที่ 2011-08-22][ผู้อ่าน 644]
 
  กิจกรรมโครงการส่งเสริมพระพุุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลเ...[วันที่ 2011-08-21][ผู้อ่าน 644]
 
  การจัดงานเทิดพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระเชนมพร...[วันที่ 2011-01-11][ผู้อ่าน 847]
 
  การปลูกต้นไม้เนื่องในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓[วันที่ 2011-01-09][ผู้อ่าน 761]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15หน้า 16|17|18