องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 


ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 สายบ้านหญ้าคา-บ้านหนองหัวแรด หมู่ที่ 6 ตำบลพลสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    รายละเอียดข่าว

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหญ้าคา  หมู่  5  สายบ้านหญ้าคา – บ้านหนองหัวแรด  หมู่  6  ตำบลพลสงคราม  ปริมาณงาน  ปรับเกรดถนนเดิม  ก่อสร้างถนน  คสล.  ขนาดกว้าง  7.00  เมตร  ยาว  950.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร  หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  6,650.00  ตารางเมตร  ไหล่ทางวัสดุเดิม  ท่อระบายน้ำ  คสล. Ø 0.60  เมตร  จำนวน  2  จุด  รวมจำนวน  52  ท่อน  บ่อพักน้ำ  คสล.  2  บ่อ  พร้อมป้ายโครงการ   และป้ายประชาสัมพันธ์  จำนวน  1  ป้าย  (รายละเอียดตาม อบต.พลสงครามกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    เอกสารประกอบ ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 สายบ้านหญ้าคา-บ้านหนองหัวแรด หมู่ที่ 6 ตำบลพลสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 มี.ค. 2564