องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสลา หมู่ที่ 4 สายบ้านเสลา-บ้านพลสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    รายละเอียดข่าว

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสลา หมู่ที่ 4 สายบ้านเสลา-บ้านพลสงคราม ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5.00  เมตร    ยาว 608 เมตร หนา  0.15  เมตร  หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  3,040  ตารางเมตร  พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1  ป้าย  (รายละเอียดตามแบบแปลน  อบต.พลสงครามกำหนด) งบประมาณ  1,653,000.-บาท    เอกสารประกอบ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสลา หมู่ที่ 4 สายบ้านเสลา-บ้านพลสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ม.ค. 2563