องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก� บ้านหนองสรวง� หมู่ที่ 12� ถนนสายหน้าวัดหนองสรวง

    รายละเอียดข่าว

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหนองสรวง  หมู่ที่ 12  ถนนสายหน้าวัดหนองสรวง  ปริมาณงานดินถมปรับระดับ  กว้าง  3.50  เมตร  ยาว  86  เมตร  เสริมดินสูงเฉลี่ย  0.30  เมตร  รวมปริมาตรดินถม  ไม่น้อยกว่า      90.30  ลูกบาศก์เมตร    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง  3.50  เมตร     ยาว  86.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า  301.00  ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์  จำนวน   1  ป้าย  (รายละเอียดตามแบบแปลน  อบต.พลสงครามกำหนด) งบประมาณ  174,000.-บาท    เอกสารประกอบ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก� บ้านหนองสรวง� หมู่ที่ 12� ถนนสายหน้าวัดหนองสรวง
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ก.ย. 2562