องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 


ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพลสงคราม หมู่ที่ 2 สายพลสงคราม-บ้านโคกเปราะหอม

    รายละเอียดข่าว

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพลสงคราม  หมู่ที่  2  สายพลสงคราม-บ้านโคกเปราะหอม  กว้าง  5.00  เมตร      ยาว  706  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  3,530  ตารางเมตร  พร้อม   ลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ  0.50  เมตร  วางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.80  เมตร  จำนวน  15  ท่อน  พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.พลสงครามกำหนด) งบประมาณ  1,948,000.-บาท    เอกสารประกอบ ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพลสงคราม หมู่ที่ 2 สายพลสงคราม-บ้านโคกเปราะหอม
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ส.ค. 2562