องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2552
 
ติดต่อ - สอบถาม

  ชื่อ + นายพงษ์ศักดิ์ ไทรพิพัฒน์พานิช
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +   044-756400
  อีเมล์ +  admin@ponsongkram.go.th
 
  ชื่อ +
นางสาวจีระประภา  เฉลิมชาติ
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 044-756400
  อีเมล์ +  admin@ponsongkram.go.th
 
 
  ชื่อ +
- - รอบันทึกข้อมูล - -
  ตำแหน่ง +
หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ + 044-756400
  อีเมล์ +  admin@ponsongkram.go.th
 
  ชื่อ +
นางชนิกานต์  แจ่มกลาง
  ตำแหน่ง +
รักษาการแทนหัวหน้าส่วนการคลัง
  โทรศัพท์ +  044-756400
  อีเมล์ +  admin@ponsongkram.go.th
 
  ชื่อ +
นายกิตติศักดิ์  บุญถือ
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ +  044-756400
  อีเมล์ +  admin@ponsongkram.go.th
     
  ชื่อ +
นางสาววนิดา  วงศ์จำปา
  ตำแหน่ง +
รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนการศึกษา
  โทรศัพท์ +  044-756400
  อีเมล์ +  admin@ponsongkram.go.th
    
4nonymousR44Z