องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
 


โครงการประชารวมใจต้านภัยไข้เลือดออก


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะรุม ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ทั้งในโรงเรียนและชุมชนเพื่อให้ชุมชน ผู้ปกครองนักเรียนได้ทราบและตระหนักถึงพิษภัยโรคไข้เลือดออก โดยมีผู้นำชุมชน อสม. คณะครู -นักเรียนเข้าร่วมงานกิจกรรมดังกล่าว โดยองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงครามได้มอบเคมีภัณฑ์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกให้กับตัวแทน อสม.เพื่อใช้ในกิจกรรมฯ ดังกล่าว ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2555 ณ ศาลา 300 ปี วัดบ้านมะรุม