องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงครามได้ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2555


องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงครามได้ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2555 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงครามเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2556 - พ.ศ.2560) และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 -พ.ศ.2558)