องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
 


โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2555


องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม ได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2555 โดยได้ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายในห้วงเดือนมิถุนายน 2555 ในเขตพื้นที่ตำบลพลสงคราม