องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
 


เรื่อง การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563


 การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาขออนุมัตินำเงินเหลือจ่ายมาดำเนินการตั้งจ่ายรายการใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตำบลพลสงคราม เมื่อศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม