องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
 


โครงการ/กิจกรรม "ตำบลพลสงครามร่วมใจปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน"


คณะกรรมการป่าชุมชนตำบลพลสงคราม ได้รับงบประมาณจากกรมป่าไม้เงินอุดหนุนโครงการบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อขอรับเงินอุดหนุน กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำปีงบประมาณ 2563 จากกรมป่าไม้ และได้จัดกิจกรรมปลุกป่าจำนวน 1,000 ต้น ในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ ป่าชุมชนตำบลพลสงคราม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการพนักงาน ผู้นำชุมชน สมาชิกสภา อบต. อสม. คณะครูนักเรียน และประชาชนตำบลพลสคราม