องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
 


เรื่อง โครงการ/กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2563


องค์การบริหารส่วนตำบลจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ /กิจกรรมส่งเสริมการปลูกแฝกตามแนวพระราชดำริ ตำบลพลสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ รอบสระวัดบ้านมะรุม หมู่ที่ 7 ตำบลพลสงคราม ปลูกต้นไม้ 500 ต้น และแฝก 5,000 ต้น โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน ผู้สูงอายุ เยาวชน และประชาชนในเขตตำบลพลสงคราม เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563