องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 11-14 กุุมภาพันธ์ 2563


เรื่อง โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 11-14 กุุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหารและจังหวัดร้อยเอ็ด