องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
 


เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1/2563 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม