องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
 


เรื่อง การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้อ


ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพขนาด 8.25x11.75 นิ้ว จำนวน 23,323,000 แผ่น สำหรับมอบแก่ประชาชนทุกครัวเรือนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม ได้จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เป็นตัวแทนหมู่บ้าน/ชุมชนรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์ โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ ไทรพิพัฒน์พานิช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม เป็นประธาน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม