องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
 


เรื่อง การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้คนพิการ


กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ Smsrt card แทนบัตรประจำตัวคนพิการตามแนวทางการบูรณาการข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ ร่วมกับ กรมการปกครองและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในกิจกรรมดังกล่าวนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาได้เดินทางมาเยี่ยมผู้พิการ และร่วมในการให้บริการถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนให้กับผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 4 ราย โดยสำนักทะเบียนอำเภอโนนสูง โดยมีนายอนันต์ศักดิ์ วุฒิสิงห์ชัย นายอำเภอโนนสูง และนายพงษ์ศักดิ์ ไทรพิพัฒน์พานิช นายกองค์กาบริหารส่วนตำบลพลสงคราม ผู้นำชุมชนและประชาชนให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ บ้านหนองนา ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา