องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม