วันที่
ชื่อเรื่อง
10  เม.ย. 2567
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2567
ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารโครงการประเพณีสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2567
ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งสำหรับโครงการประเพณีสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการประเพณีสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2567
จ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ ๔ บ้านเสลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2567
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับโครงการฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก หมูู่ที่ 4 บ้านเสลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ตั้งจุดตรวจและจุดบริการประชาชนลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านดอนบุตาโพธิ์ หมู่ 14 สายจากโค้งไปบ้าน อบต.ปราโมทย์-บ้านนางอิ่ม พันกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง