องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
 


เรื่อง การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาโอนงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลพลสงคราม ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม