องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม เพื่อพิจารณางบประมาณในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตำบลพลสงคราม