องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
 


การอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านเพื่อการพัฒนาสุขภาวะชุมชนอย่างยั่งยืน


มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาได้ดำเนินการแผนงานวิจัยการอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านเพื่อการพัฒนาสุขภาวะชุมชนอย่างยั่งยืน ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย โดยได้มีการรวบรวมหมอพื้นบ้านในสาขาต่างฯ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้ในด้านต่างๆ เป็นแนวทางในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านให้คงอยู่กับชุมชน ณ วัดบ้านมะรุม ตำบลพลสงคราม ในวันที่ 12 เมษายน 2555 ณ วัดบ้านมะรุม ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา